Polityka prywatności

w Agencji „Partner” Kamila Doncer-Ruszczak z siedzibą: ul. Władysława Jagiełły 17E/7, 73-200 Choszczno

Opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez firmę Agencji „Partner” Kamila Doncer-Ruszczak

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); przepisy prawa polskiego.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej podanie niektórych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z obowiązującym prawem oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest
Agencja „ Partner” Kamila Doncer-Ruszczak z siedzibą: ul. Władysława Jagiełły 17E/7, 73-200 Choszczno, NIP: 594-151-29-47

Rejestr firm: Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej
Kontakt z administratorem danych osobowych kamila.partner@gmail.com

Zebrane dane osobowe przechowuję w Polsce, nie są one przekazywane do państw trzecich, nie są sprzedawane ani udostępniane nieuprawnionym osobom ani firmom, nie są one profilowane.

Cel i rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w niezbędnym zakresie na potrzeby świadczenia usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego oraz ubezpieczeniowego: do realizacji umów pośrednictwa, złożonych za pośrednictwem e-mail, telefonicznie lub SMS zapytań ofertowych, na potrzeby obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, rozliczeń z klientem, dochodzenia roszczeń.

W zależności od rodzaju transakcji i jej specyfiki przetwarzam następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer dowodu dokumentu tożsamości, (paszport, dowód, karta pobytu), adres zameldowania lub zamieszkania, adres siedziby przedsiębiorstwa, NIP, REGON, PESEL, adres e-mail, numer telefonu; dane transakcyjne; dane marketingowe (preferencje sprzedaży/zakupu/najmu).

Podstawy prawne przetwarzania danych

W przypadku zawarcia umowy pośrednictwa jest ona podstawą do przetwarzania zawartych w niej danych osobowych. Do każdej umowy jest pobierana pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą Pani/Pan wyraża pisemnie na formularzu zgody.

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane w ramach wykonania umowy pośrednictwa zawartej z Agencją „ Partner” Kamila Doncer-Ruszczak z siedzibą: ul. Władysława Jagiełły 17E/7, 73-200 Choszczno

W zależności od rodzaju transakcji i jej specyfiki dane mogą być udostępniane: drugiej stronie transakcji, w tym pełnomocnikowi strony, zarządcy albo administratorowi nieruchomości, doradcy kredytowemu, notariuszowi, innemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami, jeśli obsługuje on drugą stronę danej transakcji. Po wykonaniu usługi pośrednictwa dane są przekazywane do biura rachunkowego w zakresie objętym fakturą.
Dane są udostępniane jedynie osobom uprawnionym i w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji.
Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym z mocy prawa organom publicznym.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy pośrednictwa bądź zapytania ofertowego oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. W przypadku wykonania umowy pośrednictwa dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.
Wiadomości email oraz SMS związane z realizacją zapytań ofertowych będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy od zakończenia procesu realizacji zapytania.

Prawa właściciela danych

Dostęp do danych, przenoszenie, poprawianie, ograniczenie przetwarzania, usuniecie danych
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wystąpić do mnie o udzielenie informacji o tym, jakie dane osobowe przechowuję, ma Pani/Pan prawo ich poprawienia, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie, jak również zgłosić skargę w organie nadzorczym

Strona partner-choszczno.pl wykorzystuje narzędzia Google Analytics. Firma Google może umieszczać pliki cookies.

Niszczenie danych

Po upływie terminu przez jaki dane mogą być przetwarzane, jak również w przypadku nie dojścia umowy najmu/sprzedaży do skutku dane zawarte na nośnikach elektronicznych są usuwane, a dokumenty papierowe przekazywane do firmy zawodowo zajmującej się niszczeniem danych.